Gebruiks- & Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

2.Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

3.Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

4.Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

5.De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van Uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

6.De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

7.Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

8.Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen dan ondermeer niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketing-doeleinden worden gebruikt.

9.Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegde in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10.Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Naam: Bief Exclusief, ook gekend als LV Van Schoonbeek
Adres: Kerselaarlaan 9, 3360 Lovenjoel
E-mailadres:info@biefexclusief.be
Telefoonnummer:0486 49 87 63
Btw-nummer: BE 0822.159.726

  1. MODALITEITEN VOOR ONLINE AANKOPEN

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1.   De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de site biefexclusief.be/webshop, beschikbaar op Kerselaarlaan 9, 3360 Lovenjoel.  De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap LV Van Schoonbeek, met maatschappelijke zetel te Lovenjoel,België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst die wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

 

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De onderneming benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Kerselaarlaan 9, 3360 Lovenjoel via e-mail op info@biefexclusief.be of telefonisch op het nummer 0486/49 87 63.

 

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst
De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief eventuele leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant. De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

3.2. Leveringskosten
Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.

3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de Klant de integrale Aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:

  • per overschrijving
  • met Bancontact/Mistercash
  • via KBC online
  • via Fortis online

4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.

4.3. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

 

Artikel 5 – Verzending en leveringstijden

5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling op het door de Klant opgegeven adres wordt geleverd op de aangeduide datum binnen de bestellingstermijn. Deze datum is steeds raadpleegbaar op de Site.

 

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

6.1. Gezien de aard van de verkochte producten (vers vlees – bederfbare waren), kan de consument niet afzien van zijn aankoop. De producten kunnen niet in retour gestuurd worden.

 

6.2. Bij de aankoop van andere producten heeft de consument het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen Boek VI van het Wetboek Economisch Recht. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 14 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper vanaf het moment dat hij heeft te kennen gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te willen maken. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

 

6.3. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Sluisbeekstraat 9, 3220 Holsbeek. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

 

6.4. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

6.5. Modaliteiten van terugbetaling
Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de Klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

6.6. De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

 

Artikel 7 – Wettelijke garantie

7.1. Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 6), zal de Verkoper aan de Klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de Verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling (zie artikel 7.1). In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de Verkoper.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

8.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.